Wat wordt vergoed?

Het Personeelsfonds vergoedt kosten die de zorgverzekering of een andere regeling niet dekt en de eigen draagkracht te boven gaan. Hierbij kun je denken aan medische kosten, kosten voor de sportschool, kosten van studieboeken, verhuizing op medische indicatie etc.

Beoordeling vergoeding
Bij iedere aanvraag kijkt het bestuur Personeelsfonds naar het netto gezinsinkomen en de gemaakte (ziekte)kosten per maand. Alle (ziekte)kosten die in een jaar gemaakt zijn worden opgeteld en gedeeld door twaalf. Uitkeringen vinden plaats naar draagkracht.

Bij beoordeling van ziektekosten gaat het bestuur uit van een minimaal verzekeringsniveau met verplicht eigen risico van Zilveren Kruis/Achmea 3 sterren, IZA Classic of vergelijkbare zorgverzekering.

Het bestuur beslist vier keer per jaar over de aanvragen tijdens de bestuursvergaderingen.

Medische vergoedingen

Thuiszorg of particuliere huishoudelijke hulp
Stuur bij particuliere huishoudelijke hulp een medische indicatie (bijv. akkoord huisarts) mee met het aantal uur hulp per week en hoelang deze hulp nodig is.
Bij thuiszorg kan worden volstaan met het meesturen van de kopie nota’s.
Kosten van familiehulp komen in het algemeen niet voor een vergoeding in aanmerking.

Bezoekkosten
Alleen bezoekkosten bij opname in ziekenhuis of bezoek arts buiten de regio (alleen bij enkele reisafstand van meer dan 20 kilometer), komen voor vergoeding in aanmerking. Indien naar het oordeel van het bestuur sprake is van normale omstandigheden en de toestand van de patiënt niet zorgelijk is, wordt maximaal één bezoek per dag vergoed.
Voor eigen vervoer wordt een tarief per kilometer gehanteerd van € 0,19.

Dieetkosten
Bij dieetaanvragen moet een medisch voorschrift worden overlegd. Als richtlijn geldt de lijst bedragen per soort dieet per jaar (klik hier voor het overzicht). De jaarlijkse kosten conform deze lijst worden aangehouden. Voor diëten die niet op de lijst staan wordt geen vergoeding gegeven.

Brillen, hoortoestellen, tandartsbehandeling e.d.
Bij kosten voor hoortoestellen, brillen, tandartsbehandeling e.d. die de zorgverzekeraar niet vergoedt, gaat het bestuur uit van een minimaal verzekeringsniveau met verplicht eigen risico van Zilveren Kruis/Achmea 3 sterren, IZA Classic of vergelijkbare zorgverzekering.
Er wordt bij brillen, hoortoestellen e.d. geen vergoeding gegeven voor aanvullende vervangingsverzekeringen, batterijen e.d.

 

Alternatieve geneeskundige kosten

Het Personeelsfonds kan een tegemoetkoming verlenen voor alternatieve geneeskundige kosten, voorgeschreven door een arts met BIG registratie, die de zorgverzekeraar niet vergoedt.

Sociale vergoedingen

Het Personeelsfonds geeft een bijdrage voor verhuis- en herinrichtingskosten bij verhuizing op medische indicatie of sociale indicatie (echtscheiding).

Voor verhuizing met overlegging van een medische indicatie kan het Personeelsfonds een tegemoetkoming in de kosten verstrekken met een maximum van € 1.000,– voor een meerpersoonshuishouden en € 700,– voor alleenstaanden.

Bij echtscheiding, voor het opnieuw inrichten van de woning eveneens maximaal € 1.000,– voor een meerpersoonshuishouden en met een maximum van € 700,– voor alleenstaanden.

Voor overige aanvragen kunnen facturen worden ingediend. Het bestuur beslist dan of er wel of geen recht op vergoeding bestaat.

 

Tijdelijke vergoedingen

Voor de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023 gaat het Personeelsfonds de mogelijkheid om een financiële tegemoetkoming aan te vragen tijdelijk uitbreiden als het gaat met energiekosten.

 

De maximale vergoeding die het Personeelsfonds per aanvraag kan verstrekken is € 400,00 voor energiekosten. Het daadwerkelijke bedrag wordt bepaald aan de hand van een draagkrachtberekening en kan dus ook lager zijn. Voor een aanvraag voor energiekosten heb je altijd een jaarafrekening/eindafrekening van je energieleverancier nodig. Het is niet mogelijk om een aanvraag te doen op basis van de maandelijkse voorschotbedragen die je aan je energieleverancier betaalt. Dus begin 2023 kun je met een jaarafrekening uit het jaar 2022 een aanvraag indienen bij het Personeelsfonds voor een tegemoetkoming.

 

Daarnaast zal het Personeelsfonds tijdelijk in de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023 iedereen die een aanvraag indient en toegewezen krijgt compenseren in de kosten om deelnemer te zijn van het Personeelsfonds. Dit geldt voor zowel actieve als post-actieve deelnemers. De maximale vergoeding hiervoor is € 18 op jaarbasis.